NIERUCHOMOŚCI

§ PROJEKTY UMÓW I PISM PROCESOWYCH

NAJEM, DZIERŻAWA I UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

 • Projekt umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Projekt umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego
 • Projekt umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego
 • Projekt umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego z dojściem do własności
 • Projekt umowy najmu lokalu użytkowego
 • Projekt umowy dzierżawy nieruchomości
 • Projekt umowy użyczenia nieruchomości
 • Projekt umowy o dożywocie
 • Projekt pozwu o zapłatę z tytułu czynszu za korzystanie z nieruchomości / bezumownego korzystania z nieruchomości
 • Projekt pozwu o wydanie nieruchomości

WŁASNOŚĆ I POSIADANIE NIERUCHOMOŚCI

 • Projekt umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości / udziału we współwłasności
 • Projekt umowy sprzedaży nieruchomości / udziału we współwłasności
 • Projekt umowy zamiany nieruchomości / udziału we współwłasności
 • Projekt umowy darowizny nieruchomości / udziału we współwłasności
 • Projekt umowy deweloperskiej
 • Projekt umowy przeniesienia własności w wykonaniu umowy deweloperskiej
 • Projekt wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • Projekt pozwu o złożenie oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości
 • Projekt pozwu o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń prawa własności nieruchomości 
 • Projekt pozwu o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • Projekt wniosku o wpis w księdze wieczystej
 • Projekt pozwu o przywrócenie naruszonego posiadania nieruchomości / o zaniechanie naruszeń

WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

 • Projekt umowy o podział nieruchomości wspólnej do korzystania
 • Projekt wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd nieruchomością 
 • Projekt wniosku o wyznaczenie zarządcy nieruchomości wspólnej / o uchylenie zarządu
 • Projekt umowy czasowo wyłączającej zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Projekt umowy o zniesienie współwłasności nieruchomości 
 • Projekt wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości 

PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

 • Projekt wniosku o ustanowienie służebności drogowej (droga konieczna)
 • Projekt umowy użytkowania nieruchomości
 • Projekt umowy ustanowienia służebności gruntowej / osobistej / przesyłu 
 • Projekt wniosku o ustanowienie służebności przesyłu 
 • Projekt wniosku o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej / przesyłu przez zasiedzenie 
 • Projekt umowy zniesienia służebności
 • Projekt pozwu o zamianę służebności osobistej na rentę 
 • Projekt pozwu o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności gruntowej / przesyłu
 • Projekt pozwu o zniesienie służebności gruntowej / osobistej / przesyłu

INWESTYCJE BUDOWLANE

 • Projekt umowy o wykonanie prac remontowych
 • Projekt umowy o wykonanie prac projektowych / sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Projekt umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
 • Projekt umowy o roboty budowlane

§ ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI

Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości – najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane.

Usługa jest świadczona przez radcę prawnego i obejmuje zastępstwo klienta w posiedzeniach sądowych oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w danej sprawie.

„KREDYTY FRANKOWE”

Kompleksowe prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej, przede wszystkim z kursem franka szwajcarskiego – kredyty waloryzowane, indeksowane, denominowane kursem waluty obcej: analiza umowy kredytowej pod kątem sprawy sądowej; pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji; wniosek do banku o wydanie odpowiednich zaświadczeń; zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na rzecz banku, ewentualnie o ustalenie przez sąd, że umowa o kredyt hipoteczny jest w całości nieważna od chwili jej zawarcia; wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki, ustanowionej na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu.

§ PORADY PRAWNE

Doraźne porady prawne i konsultacje z zakresu prawa cywilnego dotyczącego nieruchomości – najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane.

Porady prawne mają na celu przedstawienie klientowi zrozumiałej i rzetelnej informacji na temat jego sytuacji prawnej w danej sprawie. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego na podstawie stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez klienta.