SPÓŁKI HANDLOWE

§ PROJEKTY UMÓW I PISM PROCESOWYCH

DOKUMENTY KORPORACYJNE

 • Projekt umowy spółki jawnej
 • Projekt umowy spółki partnerskiej
 • Projekt umowy spółki komandytowej
 • Projekt statutu spółki komandytowo-akcyjnej
 • Projekt umowy / aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Projekt umowy / aktu założycielskiego prostej spółki akcyjnej
 • Projekt statutu spółki akcyjnej

UMOWY GOSPODARCZE

 • Projekt umowy spółki cywilnej 
 • Projekt umowy konsorcjum
 • Projekt umowy menedżerskiej
 • Projekt umowy sprzedaży udziałów / akcji w spółce handlowej
 • Projekt umowy ramowej o współpracy / świadczenie usług
 • Projekt umowy franchisingu
 • Projekt umowy agencyjnej
 • Projekt umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości
 • Projekt umowy zastawu
 • Projekt umowy przelewu wierzytelności / o przejęcie długu
 • Projekt umowy faktoringu / forfaitingu

§ ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI

Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych – spory wewnętrzne w spółkach handlowych, spory między przedsiębiorcami.

Usługa jest świadczona przez radcę prawnego i obejmuje zastępstwo klienta w posiedzeniach sądowych oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w danej sprawie.

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Dedykowana przedsiębiorcom, usługa kompleksowego dochodzenia wierzytelności pieniężnych, wynikających ze sprzedaży towarów lub świadczonych usług, na etapie przedsądowym – wezwanie dłużnika do zapłaty – próba pozasądowego rozwiązania sporu, weryfikacja przekazanych przez klienta dokumentów pod kątem postępowania dowodowego;  etapie sądowym – pozew o zapłatę, zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, uzyskanie tytułu egzekucyjnego i wykonawczego; etapie egzekucyjnym – wniosek do właściwego komornika o przeprowadzenie egzekucji, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym. Usługa jest realizowana na podstawie umowy ramowej.

§ PORADY PRAWNE

Doraźne porady prawne i konsultacje z zakresu prawa gospodarczego – dokumenty korporacyjne, umowy gospodarcze, spory wewnętrzne w spółkach handlowych, spory między przedsiębiorcami.

Porady prawne mają na celu przedstawienie klientowi zrozumiałej i rzetelnej informacji na temat jego sytuacji prawnej w danej sprawie. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego na podstawie stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez klienta.