SPRAWY RODZINNE

§ PROJEKTY UMÓW I PISM PROCESOWYCH

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

 • Projekt pozwu o rozwód
 • Projekt wniosku o separację na zgodne żądanie małżonków / o zniesienie separacji na zgodne żądanie małżonków
 • Projekt pozwu o separację
 • Projekt pozwu o zobowiązanie małżonka do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Projekt umowy majątkowej małżeńskiej
 • Projekt pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa
 • Projekt umowy podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • Projekt wniosku o podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • Projekt wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka
 • Projekt wniosku o rozstrzygnięcie istotnych spraw rodziny
 • Projekt wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 
 • Projekt pozwu o unieważnienie małżeństwa
 • Projekt pozwu o ustalenie nieistnienia małżeństwa

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI

 • Projekt pozwu o zasądzenie / podwyższenie / obniżenie / uchylenie alimentów
 • Projekt pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
 • Projekt wniosku o ograniczenie / zawieszenie / pozbawienie / przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Projekt wniosku o ustalenie / ograniczenie / zakazanie kontaktów z dzieckiem / wnukiem / rodzeństwem
 • Projekt wniosku o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej / kontaktach z dzieckiem zawartego w wyroku orzekającym rozwód / separację / unieważnienie małżeństwa 
 • Projekt pozwu o ustalenie macierzyństwa / ojcostwa
 • Projekt pozwu o zaprzeczenie macierzyństwa / ojcostwa
 • Projekt pozwu o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Projekt wniosku o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka
 • Projekt wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Projekt wniosku o przysposobienie
 • Projekt pozwu o rozwiązanie przysposobienia
 • Projekt wniosku o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków dotyczących kontaktów z dzieckiem / nakazanie zapłaty sumy pieniężnej za naruszenie obowiązków dotyczących kontaktów z dzieckiem / zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem
 • Projekt wniosku o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej od osoby nieuprawnionej

OPIEKA I KURATELA

 • Projekt wniosku o ustanowienie opieki
 • Projekt wniosku o ustanowienie kuratora

§ ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI

Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach rodzinnych – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela.

Usługa jest świadczona przez radcę prawnego i obejmuje zastępstwo klienta w posiedzeniach sądowych oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w danej sprawie.

§ PORADY PRAWNE

Doraźne porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela.

Porady prawne mają na celu przedstawienie klientowi zrozumiałej i rzetelnej informacji na temat jego sytuacji prawnej w danej sprawie. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego na podstawie stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez klienta.