PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

§ PROJEKTY UMÓW I PISM PROCESOWYCH

Projekty umów i pism procesowych, sporządzane przez radcę prawnego na indywidualne zamówienie klienta, z zakresu: prawa cywilnego dotyczącego nieruchomości – najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane; spraw spadkowych – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku; spraw rodzinnych – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela; spółek handlowych – dokumenty korporacyjne, umowy gospodarcze.

Sprawdź szczegółowy wykaz oferowanych projektów umów i pism procesowych: nieruchomości, sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, spółki handlowe.

§ ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI

Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, w sprawach: cywilnych dotyczących nieruchomości – najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane; spadkowych – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku; rodzinnych – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela; gospodarczych – spory wewnętrzne w spółkach handlowych, spory między przedsiębiorcami.

Usługa jest świadczona przez radcę prawnego i obejmuje zastępstwo klienta w posiedzeniach sądowych oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w danej sprawie, takich jak: pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, zażalenie, apelacja oraz skarga.

„KREDYTY FRANKOWE”

Kompleksowe prowadzenie spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej, przede wszystkim z kursem franka szwajcarskiego – kredyty waloryzowane, indeksowane, denominowane kursem waluty obcej: analiza umowy kredytowej pod kątem sprawy sądowej; pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji; wniosek do banku o wydanie odpowiednich zaświadczeń; zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych uiszczonych na rzecz banku, ewentualnie o ustalenie przez sąd, że umowa o kredyt hipoteczny jest w całości nieważna od chwili jej zawarcia; wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki, ustanowionej na rzecz banku tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu.

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Dedykowana przedsiębiorcom, usługa kompleksowego dochodzenia wierzytelności pieniężnych, wynikających ze sprzedaży towarów lub świadczonych usług, na etapie przedsądowym – wezwanie dłużnika do zapłaty – próba pozasądowego rozwiązania sporu, weryfikacja przekazanych przez klienta dokumentów pod kątem postępowania dowodowego;  etapie sądowym – pozew o zapłatę, zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, uzyskanie tytułu egzekucyjnego i wykonawczego; etapie egzekucyjnym – wniosek do właściwego komornika o przeprowadzenie egzekucji, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym. Usługa jest realizowana na podstawie umowy ramowej.

§ PORADY PRAWNE

Doraźne porady prawne i konsultacje z zakresu: prawa cywilnego dotyczącego nieruchomości – najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane; prawa spadkowego – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku; prawa rodzinnego – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela; prawa gospodarczego – dokumenty korporacyjne, umowy gospodarcze, spory wewnętrzne w spółkach handlowych, spory między przedsiębiorcami.

Porady prawne mają na celu przedstawienie klientowi zrozumiałej i rzetelnej informacji na temat jego sytuacji prawnej w danej sprawie. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego na podstawie stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez klienta.