ZESPÓŁ

RADCA PRAWNY MARIUSZ PASTERNAK – ZAŁOŻYCIEL KANCELARII

Radca prawny z bogatym, praktycznym doświadczeniem zawodowym. Od czternastu lat prowadzi w Warszawie własną praktykę zawodową. Świadczy niezależną, profesjonalną pomoc prawną na rzecz indywidualnych osób fizycznych, spółek prawa handlowego oraz organów administracji publicznej.

Specjalizuje się w zakresie kompleksowego prowadzenia spraw sądowych: cywilnych dotyczących nieruchomości – najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości, własność i posiadanie nieruchomości, współwłasność nieruchomości, prawa rzeczowe ograniczone, inwestycje budowlane; spadkowych – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku; rodzinnych – sprawy małżeńskie, stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela; gospodarczych – spory wewnętrzne w spółkach handlowych, spory między przedsiębiorcami.

Zajmuje się także negocjowaniem, opiniowaniem oraz sporządzaniem projektów umów, w szczególności umów dotyczących obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, umów dotyczących spadku, umów dotyczących majątku małżonków, a także umów gospodarczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku prawo, a także Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od 2007 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskał w 2011 roku, po uprzednim odbyciu aplikacji radcowskiej i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.