SPRAWY SPADKOWE

§ PROJEKTY UMÓW I PISM PROCESOWYCH

NABYCIE I DZIAŁ SPADKU

 • Projekt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy / na mocy testamentu
 • Projekt umowy o dział spadku
 • Projekt wniosku o dział spadku
 • Projekt oświadczenia o przyjęciu / odrzuceniu spadku
 • Projekt wniosku o odebranie oświadczenia o przyjęciu / odrzuceniu spadku
 • Projekt wniosku o nakazanie złożenia testamentu
 • Projekt wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • Projekt pozwu o zobowiązanie do wykonania zapisu / polecenia
 • Projekt pozwu o uznanie spadkobiercy za niegodnego
 • Projekt pozwu o wyłączenie małżonka od dziedziczenia 

ZABEZPIECZENIE SPADKU I ZARZĄD SPADKIEM

 • Projekt wniosku o zabezpieczenie spadku
 • Projekt wniosku o ustanowienie kuratora spadku
 • Projekt wniosku o sporządzenie spisu inwentarza
 • Projekt wniosku o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych

ROSZCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE ZE SPADKIEM

 • Projekt pozwu o zachowek
 • Projekt pozwu wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę

UMOWY DOTYCZĄCE SPADKU

 • Projekt umowy o zrzeczenie się dziedziczenia
 • Projekt umowy o zbycie spadku / udziału spadkowego

§ ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI

Kompleksowe zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach spadkowych – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku.

Usługa jest świadczona przez radcę prawnego i obejmuje zastępstwo klienta w posiedzeniach sądowych oraz sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych w danej sprawie.

§ PORADY PRAWNE

Doraźne porady prawne i konsultacje z zakresu prawa spadkowego – nabycie i dział spadku, zabezpieczenie spadku i zarząd spadkiem, roszczenia pieniężne związane ze spadkiem, umowy dotyczące spadku.

Porady prawne mają na celu przedstawienie klientowi zrozumiałej i rzetelnej informacji na temat jego sytuacji prawnej w danej sprawie. Porady prawne udzielane są przez radcę prawnego na podstawie stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez klienta.